بانک عکس صنعت نفت ایران

امضای تفاهمنامه همکاری مطالعه سه میدان چنگوله، دالپری و بلال میان شرکت ملی نفت ایران و تایلند

IMG_7191 copyIMG_7192 copyIMG_7195 copyIMG_7209 copyIMG_7218 copyIMG_7222 copyIMG_7223 copyIMG_7229 copyIMG_7233 copyIMG_7243 copyIMG_7249 copyIMG_7252 copyIMG_7275 copyIMG_7281 copyIMG_7286 copyIMG_7305 copyIMG_7309 copyIMG_7317 copyIMG_7323 copyIMG_7324 copyIMG_7333 copy