بانک عکس صنعت نفت ایران

افتتاح پتروشیمی لرستان توسط اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت

افتتاح پتروشیمی لرستان توسط اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 95.2.13 (1)افتتاح پتروشیمی لرستان توسط اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 95.2.13 (2)افتتاح پتروشیمی لرستان توسط اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 95.2.13 (3)افتتاح پتروشیمی لرستان توسط اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 95.2.13 (4)افتتاح پتروشیمی لرستان توسط اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 95.2.13 (5)افتتاح پتروشیمی لرستان توسط اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 95.2.13 (6)افتتاح پتروشیمی لرستان توسط اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 95.2.13 (7)افتتاح پتروشیمی لرستان توسط اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 95.2.13 (8)افتتاح پتروشیمی لرستان توسط اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 95.2.13 (9)افتتاح پتروشیمی لرستان توسط اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 95.2.13 (10)افتتاح پتروشیمی لرستان توسط اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 95.2.13 (11)افتتاح پتروشیمی لرستان توسط اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت 95.2.13 (12)