بانک عکس صنعت نفت ایران

تلمبه خانه تمبی در یک قرن پیش

008080-174-ایستگاه پمپ در حال ساخت در رودخانه تمبی-1910008104-173-اولین تلمبه خانه در رودخانه تمبی خوزستان-1289008125-173-اولین نیروگاه برق در تمبی خوزستان008139-173-اولین تلمبه خانه در تمبی خوزستان008153-173-اولین تلمبه خانه در تمبی -خوزستان008219-174-ایستگاه تمبی015310-174-ایستگاه تلمبه آب در گدارلندور015341-174-سکوی تلمبه تمبی وکارخانه برق 015350-174-داخل ایستگاه تلمبه خانه تمبی