بانک عکس صنعت نفت ایران

بیمارستانهای شرکت نفت در مناطق نفت خیز جنوب در یک قرن پیش

008168-174-بیمارستان میدان نفت008197-174-اتاق جراحی بیمارستان شرکت نفت در ابادان014634-174-بیمارستان در مناطق نفت خیز جنوب015334-174-بیماران بیمارستان مسجد سلیمان015347-174-بیماران بیمارستان آبادان015348-174-بیماران داخل بیمارستان مسجد سلیمان015799-174-اتاق عمل بیمارستان میادین نفتی