بانک عکس صنعت نفت ایران

نشست خبری اسماعیل قنبری مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

نشست خبری اسماعیل قنبری مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 94 11 26 (1)نشست خبری اسماعیل قنبری مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 94 11 26 (2)نشست خبری اسماعیل قنبری مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 94 11 26 (3)نشست خبری اسماعیل قنبری مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 94 11 26 (4)نشست خبری اسماعیل قنبری مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 94 11 26 (5)نشست خبری اسماعیل قنبری مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 94 11 26 (6)نشست خبری اسماعیل قنبری مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 94 11 26 (7)نشست خبری اسماعیل قنبری مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 94 11 26 (8)نشست خبری اسماعیل قنبری مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 94 11 26 (9)نشست خبری اسماعیل قنبری مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 94 11 26 (10)نشست خبری اسماعیل قنبری مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 94 11 26 (11)نشست خبری اسماعیل قنبری مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 94 11 26 (12)نشست خبری اسماعیل قنبری مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 94 11 26 (13)نشست خبری اسماعیل قنبری مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 94 11 26 (14)