بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان با بیژن زنگنه وزیر نفت

دیدار همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان با بیژن زنگنه وزیر نفت 15 دیماه 1394 (1)دیدار همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان با بیژن زنگنه وزیر نفت 15 دیماه 1394 (2)دیدار همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان با بیژن زنگنه وزیر نفت 15 دیماه 1394 (3)دیدار همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان با بیژن زنگنه وزیر نفت 15 دیماه 1394 (4)دیدار همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان با بیژن زنگنه وزیر نفت 15 دیماه 1394 (5)دیدار همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان با بیژن زنگنه وزیر نفت 15 دیماه 1394 (6)دیدار همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان با بیژن زنگنه وزیر نفت 15 دیماه 1394 (7)دیدار همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان با بیژن زنگنه وزیر نفت 15 دیماه 1394 (8)دیدار همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان با بیژن زنگنه وزیر نفت 15 دیماه 1394 (9)دیدار همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان با بیژن زنگنه وزیر نفت 15 دیماه 1394 (10)دیدار همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان با بیژن زنگنه وزیر نفت 15 دیماه 1394 (11)