بانک عکس صنعت نفت ایران

آموزشگاه حرفه ای نفت در آغاجاری

آموزشگاه حرفه ای نفت در آغاجاری دهه 1350 شمسی (1)آموزشگاه حرفه ای نفت در آغاجاری دهه 1350 شمسی (2)آموزشگاه حرفه ای نفت در آغاجاری دهه 1350 شمسی (3)آموزشگاه حرفه ای نفت در آغاجاری دهه 1350 شمسی (4)آموزشگاه حرفه ای نفت در آغاجاری دهه 1350 شمسی (5)آموزشگاه حرفه ای نفت در آغاجاری دهه 1350 شمسی (6)آموزشگاه حرفه ای نفت در آغاجاری دهه 1350 شمسی (7)آموزشگاه حرفه ای نفت در آغاجاری دهه 1350 شمسی (8)آموزشگاه حرفه ای نفت در آغاجاری دهه 1350 شمسی (9)آموزشگاه حرفه ای نفت در آغاجاری دهه 1350 شمسی (10)آموزشگاه حرفه ای نفت در آغاجاری دهه 1350 شمسی (11)آموزشگاه حرفه ای نفت در آغاجاری دهه 1350 شمسی (12)آموزشگاه حرفه ای نفت در آغاجاری دهه 1350 شمسی (13)آموزشگاه حرفه ای نفت در آغاجاری دهه 1350 شمسی (14)آموزشگاه حرفه ای نفت در آغاجاری دهه 1350 شمسی (15)آموزشگاه حرفه ای نفت در آغاجاری دهه 1350 شمسی (16)