بانک عکس صنعت نفت ایران

افتتاح طرح تزریق گاز کوپال توسط مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت

افتتاح طرح تزریق گاز کوپال توسط مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت-1382.5.2-سید مصطفی حسینی (1)افتتاح طرح تزریق گاز کوپال توسط مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت-1382.5.2-سید مصطفی حسینی (2)افتتاح طرح تزریق گاز کوپال توسط مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت-1382.5.2-سید مصطفی حسینی (3)افتتاح طرح تزریق گاز کوپال توسط مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت-1382.5.2-سید مصطفی حسینی (4)افتتاح طرح تزریق گاز کوپال توسط مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت-1382.5.2-سید مصطفی حسینی (5)افتتاح طرح تزریق گاز کوپال توسط مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت-1382.5.2-سید مصطفی حسینی (6)افتتاح طرح تزریق گاز کوپال توسط مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت-1382.5.2-سید مصطفی حسینی (7)افتتاح طرح تزریق گاز کوپال توسط مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت-1382.5.2-سید مصطفی حسینی (8)افتتاح طرح تزریق گاز کوپال توسط مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت-1382.5.2-سید مصطفی حسینی (9)افتتاح طرح تزریق گاز کوپال توسط مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت-1382.5.2-سید مصطفی حسینی (10)بیژن نامدار زنگنه افتتاح تزریق گاز کوپال مرداد 1381 سید مصطفی حسینیافتتاح طرح تزریق گاز کوپال توسط مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت-1382.5.2-سید مصطفی حسینی (12)افتتاح طرح تزریق گاز کوپال توسط مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت-1382.5.2-سید مصطفی حسینی (13)افتتاح طرح تزریق گاز کوپال توسط مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت-1382.5.2-سید مصطفی حسینی (14)افتتاح طرح تزریق گاز کوپال توسط مهندس بیژن زنگنه وزیر نفت-1382.5.2-سید مصطفی حسینی (15)