بانک عکس صنعت نفت ایران

تزریق گاز مارون

تزریق گاز مارون-1376.12- عبدالرضا محسنی (1)تزریق گاز مارون-1376.12- عبدالرضا محسنی (2)تزریق گاز مارون-1376.12- عبدالرضا محسنی (3)تزریق گاز مارون-1376.12- عبدالرضا محسنی (4)