بانک عکس صنعت نفت ایران

واحد بهره برداری اهواز

واحد بهره برداری اهواز-1376.12- عبدالرضا محسنی (1)واحد بهره برداری اهواز-1376.12- عبدالرضا محسنی (2)واحد بهره برداری اهواز-1376.12- عبدالرضا محسنی (3)واحد بهره برداری اهواز-1376.12- عبدالرضا محسنی (4)واحد بهره برداری اهواز-1376.12- عبدالرضا محسنی (5)واحد بهره برداری اهواز-1376.12- عبدالرضا محسنی (6)واحد بهره برداری اهواز-1376.12- عبدالرضا محسنی (7)واحد بهره برداری اهواز-1376.12- عبدالرضا محسنی (8)واحد بهره برداری اهواز-1376.12- عبدالرضا محسنی (9)