بانک عکس صنعت نفت ایران

پایانه صادرات نفت - اسکله آذرپاد جزیره خارک خلیج فارس بعد از جنگ تحمیلی

030691-130-اسكله آذرپاد جزيره خارك-1380.10-عبدالرضا محسنی066736-130-اسكله آذرپاد جزيره خارك-1380.1-عبدالرضا محسنی066744-130-اسكله آذرپاد جزيره خارك-1380.1-عبدالرضا محسنی099007-( )-اسكله ي آذرپاد جزيره خارك-1384- عبدالرضا محسنی099044-( )-اسكله جزيره خارك-1384- عبدالرضا محسنی099045-( )-اسكله جزيره خارك-1384- عبدالرضا محسنی099047-( )-اسكله جزيره خارك-1384- عبدالرضا محسنی099122-( )-اسكله آذرپاد جزيره خارك-1384-عبدالرضا محسنی