بانک عکس صنعت نفت ایران

موسی سوری مدیر عامل پارس جنوبی

موسی سوری مدیر عامل پارس جنوبی عکاس مسلم عباسی سال 89