بانک عکس صنعت نفت ایران

شهاب الدین متاجی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید پالایش و پخش

شهاب الدین متاجی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید پالایش و پخش، نازیلا حقیقتی 12-12-93 (2)شهاب الدین متاجی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید پالایش و پخش، نازیلا حقیقتی 12-12-93 (5)شهاب الدین متاجی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید پالایش و پخش، نازیلا حقیقتی 12-12-93 (7)شهاب الدین متاجی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید پالایش و پخش، نازیلا حقیقتی 12-12-93 (10)شهاب الدین متاجی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید پالایش و پخش، نازیلا حقیقتی 12-12-93 (11)شهاب الدین متاجی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید پالایش و پخش، نازیلا حقیقتی 12-12-93 (12)شهاب الدین متاجی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید پالایش و پخش، نازیلا حقیقتی 12-12-93 (13)شهاب الدین متاجی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید پالایش و پخش، نازیلا حقیقتی 12-12-93 (14)شهاب الدین متاجی مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید پالایش و پخش، نازیلا حقیقتی 12-12-93 (35)