بانک عکس صنعت نفت ایران

سید مهدی میرمعزی مدیر عامل شرکت ملی نفت

سید مهدی میرمعزی مدیر عامل شرکت ملی نفت سال 83 سید مهدی میرمعزی مدیر عامل شرکت ملی نفت (3)