بانک عکس صنعت نفت ایران

پالايشگاه نفت آبادان M T B E مخازن

پالايشگاه نفت آبادان M T B E مخازن سال 88 (1)پالايشگاه نفت آبادان M T B E مخازن سال 88 (2)پالايشگاه نفت آبادان M T B E مخازن سال 88 (3)پالايشگاه نفت آبادان M T B E مخازن سال 88 (4)پالايشگاه نفت آبادان M T B E مخازن سال 88 (5)پالايشگاه نفت آبادان M T B E مخازن سال 88 (6)پالايشگاه نفت آبادان M T B E مخازن سال 88 (7)پالايشگاه نفت آبادان M T B E مخازن سال 88 (8)پالايشگاه نفت آبادان M T B E مخازن سال 88 (9)پالايشگاه نفت آبادان M T B E مخازن سال 88 (10)پالايشگاه نفت آبادان M T B E مخازن سال 88 (11)پالايشگاه نفت آبادان M T B E مخازن سال 88 (12)پالايشگاه نفت آبادان M T B E مخازن سال 88 (13)