بانک عکس صنعت نفت ایران

حضور بیژن زنگنه وزیر نفت و الساندر نواک وزیر انرژی روسیه در اتاق بازرگانی ایران

حضور بیژن زنگنه وزیر نفت و الساندر نواک وزیر انرژی روسیه در اتاق بازرگانی ایران 930618 عکاس محمد قدمعلی (1)حضور بیژن زنگنه وزیر نفت و الساندر نواک وزیر انرژی روسیه در اتاق بازرگانی ایران 930618 عکاس محمد قدمعلی (2)حضور بیژن زنگنه وزیر نفت و الساندر نواک وزیر انرژی روسیه در اتاق بازرگانی ایران 930618 عکاس محمد قدمعلی (3)حضور بیژن زنگنه وزیر نفت و الساندر نواک وزیر انرژی روسیه در اتاق بازرگانی ایران 930618 عکاس محمد قدمعلی (4)حضور بیژن زنگنه وزیر نفت و الساندر نواک وزیر انرژی روسیه در اتاق بازرگانی ایران 930618 عکاس محمد قدمعلی (5)حضور بیژن زنگنه وزیر نفت و الساندر نواک وزیر انرژی روسیه در اتاق بازرگانی ایران 930618 عکاس محمد قدمعلی (6)حضور بیژن زنگنه وزیر نفت و الساندر نواک وزیر انرژی روسیه در اتاق بازرگانی ایران 930618 عکاس محمد قدمعلی (8)حضور بیژن زنگنه وزیر نفت و الساندر نواک وزیر انرژی روسیه در اتاق بازرگانی ایران 930618 عکاس محمد قدمعلی (9)حضور بیژن زنگنه وزیر نفت و الساندر نواک وزیر انرژی روسیه در اتاق بازرگانی ایران 930618 عکاس محمد قدمعلی (10)حضور بیژن زنگنه وزیر نفت و الساندر نواک وزیر انرژی روسیه در اتاق بازرگانی ایران 930618 عکاس محمد قدمعلی (11)حضور بیژن زنگنه وزیر نفت و الساندر نواک وزیر انرژی روسیه در اتاق بازرگانی ایران 930618 عکاس محمد قدمعلی (12)حضور بیژن زنگنه وزیر نفت و الساندر نواک وزیر انرژی روسیه در اتاق بازرگانی ایران 930618 عکاس محمد قدمعلی (14)حضور بیژن زنگنه وزیر نفت و الساندر نواک وزیر انرژی روسیه در اتاق بازرگانی ایران 930618 عکاس محمد قدمعلی (15)