بانک عکس صنعت نفت ایران

جلسه سید عماد حسینی معاون مهندسی با انجمن سازندگان

جلسه سید عماد حسینی معاون مهندسی با انجمن سازندگان 931015 عکاس محمد قدمعلی (1)جلسه سید عماد حسینی معاون مهندسی با انجمن سازندگان 931015 عکاس محمد قدمعلی (2)جلسه سید عماد حسینی معاون مهندسی با انجمن سازندگان 931015 عکاس محمد قدمعلی (3)جلسه سید عماد حسینی معاون مهندسی با انجمن سازندگان 931015 عکاس محمد قدمعلی (4)جلسه سید عماد حسینی معاون مهندسی با انجمن سازندگان 931015 عکاس محمد قدمعلی (5)جلسه سید عماد حسینی معاون مهندسی با انجمن سازندگان 931015 عکاس محمد قدمعلی (6)جلسه سید عماد حسینی معاون مهندسی با انجمن سازندگان 931015 عکاس محمد قدمعلی (7)جلسه سید عماد حسینی معاون مهندسی با انجمن سازندگان 931015 عکاس محمد قدمعلی (8)جلسه سید عماد حسینی معاون مهندسی با انجمن سازندگان 931015 عکاس محمد قدمعلی (9)جلسه سید عماد حسینی معاون مهندسی با انجمن سازندگان 931015 عکاس محمد قدمعلی (10)