بانک عکس صنعت نفت ایران

امضای قرارداد واگذاری مطالعات فناورانه میادین نفتی منتخب شرکت نفت به دانشگاههای کشور

تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (2)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (4)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (7)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (8)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (15)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (17)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (23)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (25)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (28)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (31)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (33)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (43)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (59)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (63)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (71)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (74)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (79)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (106)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (107)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (111)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (116)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (117)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (119)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (127)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (128)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (133)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (135)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (136)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (140)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (141)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (143)تفاهم نامه میادین گازی و دانشگاهها آزاده عبدالله نژاد (145)