بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار بیژن زنگنه، وزیر نفت با رشید مردوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان