بانک عکس صنعت نفت ایران

مجتمع پتروشیمی اصفهان

مجتمع پتروشیمی اصفهان سال 75 حسینی (2)مجتمع پتروشیمی اصفهان سال 75 حسینی (3)مجتمع پتروشیمی اصفهان سال 75 حسینی (4)مجتمع پتروشیمی اصفهان سال 75 حسینی (5)مجتمع پتروشیمی اصفهان سال 77 حسینی (6)