بانک عکس صنعت نفت ایران

سکوی بهره برداری بلال خلیج فارس لاوان

سکوی بهره برداری بلال خلیج فارس لاوان سال 83 حسینی