بانک عکس صنعت نفت ایران

واحد نمکزدایی مارون 3

واحد نمکزدایی مارون 3 - مجتبی محسنی (1)واحد نمکزدایی مارون 3 - مجتبی محسنی (2)واحد نمکزدایی مارون 3 - مجتبی محسنی (3)واحد نمکزدایی مارون 3 - مجتبی محسنی (4)واحد نمکزدایی مارون 3 - مجتبی محسنی (5)واحد نمکزدایی مارون 3 - مجتبی محسنی (6)واحد نمکزدایی مارون 3 - مجتبی محسنی (7)واحد نمکزدایی مارون 3 - مجتبی محسنی (8)واحد نمکزدایی مارون 3 - مجتبی محسنی (9)واحد نمکزدایی مارون 3 - مجتبی محسنی (10)واحد نمکزدایی مارون 3 - مجتبی محسنی (11)واحد نمکزدایی مارون 3 - مجتبی محسنی (12)واحد نمکزدایی مارون 3 - مجتبی محسنی (13)واحد نمکزدایی مارون 3 - مجتبی محسنی (14)واحد نمکزدایی مارون 3 - مجتبی محسنی (15)واحد نمکزدایی مارون 3 - مجتبی محسنی (16)واحد نمکزدایی مارون 3 - مجتبی محسنی (17)واحد نمکزدایی مارون 3 - مجتبی محسنی (18)واحد نمکزدایی مارون 3 - مجتبی محسنی (19)واحد نمکزدایی مارون 3 - مجتبی محسنی (20)