بانک عکس صنعت نفت ایران

ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری مارون 3

ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری مارون 3 - مجتبی محسنی (1)ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری مارون 3 - مجتبی محسنی (2)ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری مارون 3 - مجتبی محسنی (3)ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری مارون 3 - مجتبی محسنی (4)ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری مارون 3 - مجتبی محسنی (5)ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری مارون 3 - مجتبی محسنی (6)ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری مارون 3 - مجتبی محسنی (7)ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری مارون 3 - مجتبی محسنی (8)ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری مارون 3 - مجتبی محسنی (9)ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری مارون 3 - مجتبی محسنی (10)ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری مارون 3 - مجتبی محسنی (11)ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری مارون 3 - مجتبی محسنی (12)ایستگاه تقویت فشار گاز آسماری مارون 3 - مجتبی محسنی (13)