بانک عکس صنعت نفت ایران

واحد بهره برداری شماره 3 اهواز

واحد بهره برداری شماره 3 اهواز _ 94.10.30 _ عکاس مجتبی محسنی (1)واحد بهره برداری شماره 3 اهواز _ 94.10.30 _ عکاس مجتبی محسنی (2)واحد بهره برداری شماره 3 اهواز _ 94.10.30 _ عکاس مجتبی محسنی (3)واحد بهره برداری شماره 3 اهواز _ 94.10.30 _ عکاس مجتبی محسنی (4)واحد بهره برداری شماره 3 اهواز _ 94.10.30 _ عکاس مجتبی محسنی (5)واحد بهره برداری شماره 3 اهواز _ 94.10.30 _ عکاس مجتبی محسنی (6)واحد بهره برداری شماره 3 اهواز _ 94.10.30 _ عکاس مجتبی محسنی (7)واحد بهره برداری شماره 3 اهواز _ 94.10.30 _ عکاس مجتبی محسنی (8)واحد بهره برداری شماره 3 اهواز _ 94.10.30 _ عکاس مجتبی محسنی (9)واحد بهره برداری شماره 3 اهواز _ 94.10.30 _ عکاس مجتبی محسنی (10)واحد بهره برداری شماره 3 اهواز _ 94.10.30 _ عکاس مجتبی محسنی (11)واحد بهره برداری شماره 3 اهواز _ 94.10.30 _ عکاس مجتبی محسنی (12)واحد بهره برداری شماره 3 اهواز _ 94.10.30 _ عکاس مجتبی محسنی (13)واحد بهره برداری شماره 3 اهواز _ 94.10.30 _ عکاس مجتبی محسنی (14)واحد بهره برداری شماره 3 اهواز _ 94.10.30 _ عکاس مجتبی محسنی (15)واحد بهره برداری شماره 3 اهواز _ 94.10.30 _ عکاس مجتبی محسنی (16)واحد بهره برداری شماره 3 اهواز _ 94.10.30 _ عکاس مجتبی محسنی (19)واحد بهره برداری شماره 3 اهواز _ 94.10.30 _ عکاس مجتبی محسنی (24)واحد بهره برداری شماره 3 اهواز _ 94.10.30 _ عکاس مجتبی محسنی (25)واحد بهره برداری شماره 3 اهواز _ 94.10.30 _ عکاس مجتبی محسنی (26)واحد بهره برداری شماره 3 اهواز _ 94.10.30 _ عکاس مجتبی محسنی (27)واحد بهره برداری شماره 3 اهواز _ 94.10.30 _ عکاس مجتبی محسنی (28)واحد بهره برداری شماره 3 اهواز _ 94.10.30 _ عکاس مجتبی محسنی (33)