بانک عکس صنعت نفت ایران

پالایشگاه گاز فاز یک پارس جنوبی عسلویه

پالایشگاه گاز فاز 1 عسلویه سال13-4-83 حسینیپالیشگاه گاز فاز یک پارس جنوبی عسلویه سال 83 حسینی