بانک عکس صنعت نفت ایران

حضور بیژن زنگنه وزیر نفت در مناطق زلزله زده غرب کشور

زنگنه در مناطق زلزله زده کرمانشاه حسن حسینی آبان 96 (17)زنگنه در مناطق زلزله زده کرمانشاه حسن حسینی آبان 96 (18)زنگنه در مناطق زلزله زده کرمانشاه حسن حسینی آبان 96 (20)زنگنه در مناطق زلزله زده کرمانشاه حسن حسینی آبان 96 (13)زنگنه در مناطق زلزله زده کرمانشاه حسن حسینی آبان 96 (14)زنگنه در مناطق زلزله زده کرمانشاه حسن حسینی آبان 96 (15)زنگنه در مناطق زلزله زده کرمانشاه حسن حسینی آبان 96 (16)زنگنه در مناطق زلزله زده کرمانشاه حسن حسینی آبان 96 (12)زنگنه در مناطق زلزله زده کرمانشاه حسن حسینی آبان 96 (11)زنگنه در مناطق زلزله زده کرمانشاه حسن حسینی آبان 96 (10)زنگنه در مناطق زلزله زده کرمانشاه حسن حسینی آبان 96 (9)زنگنه در مناطق زلزله زده کرمانشاه حسن حسینی آبان 96 (6)زنگنه در مناطق زلزله زده کرمانشاه حسن حسینی آبان 96 (7)زنگنه در مناطق زلزله زده کرمانشاه حسن حسینی آبان 96 (8)زنگنه در مناطق زلزله زده کرمانشاه حسن حسینی آبان 96 (5)زنگنه در مناطق زلزله زده کرمانشاه حسن حسینی آبان 96 (4)زنگنه در مناطق زلزله زده کرمانشاه حسن حسینی آبان 96 (3)زنگنه در مناطق زلزله زده کرمانشاه حسن حسینی آبان 96 (2)زنگنه در مناطق زلزله زده کرمانشاه حسن حسینی آبان 96 (1)