بانک عکس صنعت نفت ایران

عملیات مهار اتش سوزی چاه شماره 147 رگ سفید

SHH_9649SHH_9662SHH_9689SHH_9844SHH_9630SHH_9590SHH_9584SHH_8778SHH_8821SHH_8857SHH_9558SHH_8758SHH_8730SHH_8706SHH_1605SHH_1619SHH_1623SHH_1661SHH_1562SHH_1066SHH_1045SHH_0950SHH_0703SHH_0828SHH_0831SHH_0854SHH_0698SHH_0631SHH_0399SHH_0403SHH_0437SHH_0491SHH_0369SHH_0336