بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار بیزن زنگنه ،وزیر نفت با علیشیر سلطان اف، معاون نخست وزیر ازبکستان

دیدار وزیر نفت با معاون نخست وزیر ازبکستان مجتبی محمدقلی آبان 96 (7)دیدار وزیر نفت با معاون نخست وزیر ازبکستان مجتبی محمدقلی آبان 96 (10)دیدار وزیر نفت با معاون نخست وزیر ازبکستان مجتبی محمدقلی آبان 96 (20)دیدار وزیر نفت با معاون نخست وزیر ازبکستان مجتبی محمدقلی آبان 96 (21)دیدار وزیر نفت با معاون نخست وزیر ازبکستان مجتبی محمدقلی آبان 96 (23)دیدار وزیر نفت با معاون نخست وزیر ازبکستان مجتبی محمدقلی آبان 96 (1)دیدار وزیر نفت با معاون نخست وزیر ازبکستان مجتبی محمدقلی آبان 96 (25)