بانک عکس صنعت نفت ایران

بهره برداری از تاسیسات تقویت فشار گاز فراشبند ۱۰

افتتاح ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند 10 مهر 96 مجتبی محمدقلی (82)افتتاح ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند 10 مهر 96 مجتبی محمدقلی (93)افتتاح ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند 10 مهر 96 مجتبی محمدقلی (97)افتتاح ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند 10 مهر 96 مجتبی محمدقلی (98)افتتاح ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند 10 مهر 96 مجتبی محمدقلی (75)افتتاح ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند 10 مهر 96 مجتبی محمدقلی (66)افتتاح ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند 10 مهر 96 مجتبی محمدقلی (40)افتتاح ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند 10 مهر 96 مجتبی محمدقلی (31)افتتاح ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند 10 مهر 96 مجتبی محمدقلی (13)افتتاح ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند 10 مهر 96 مجتبی محمدقلی (21)افتتاح ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند 10 مهر 96 مجتبی محمدقلی (26)افتتاح ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند 10 مهر 96 مجتبی محمدقلی (29)افتتاح ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند 10 مهر 96 مجتبی محمدقلی (9)افتتاح ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند 10 مهر 96 مجتبی محمدقلی (6)افتتاح ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند 10 مهر 96 مجتبی محمدقلی (1)