بانک عکس صنعت نفت ایران

مجتمع پتروشیمی مبین - عسلویه

مجتمع پتروشیمی مبین - عسلویه (1)مجتمع پتروشیمی مبین - عسلویه (2)مجتمع پتروشیمی مبین - عسلویه (3)مجتمع پتروشیمی مبین - عسلویه (4)