بانک عکس صنعت نفت ایران

مجتمع پتروشیمی پلی استایرین انتخاب - عسلویه

مجتمع پتروشیمی پلی استایرین انتخاب - عسلویه 1396 محمد قدمعلی (1)مجتمع پتروشیمی پلی استایرین انتخاب - عسلویه 1396 محمد قدمعلی (2)مجتمع پتروشیمی پلی استایرین انتخاب - عسلویه 1396 محمد قدمعلی (3)مجتمع پتروشیمی پلی استایرین انتخاب - عسلویه 1396 محمد قدمعلی (4)مجتمع پتروشیمی پلی استایرین انتخاب - عسلویه 1396 محمد قدمعلی (5)