بانک عکس صنعت نفت ایران

افتتاح چند طرح زیرساختی در منطقه ویزه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر توسط خانم شاهدایی معاون وزیر و مدیر عامل پتروشیمی

8888999910101010IMG_2743777766665555444419aaa111a22233318aaa17aaa16aaa18aaa17aaa16aaa15aaa12aaa11aaa