بانک عکس صنعت نفت ایران

افتتاح 6 فاز پارس جنوبی باحضور حسن روحانی رییس جمهور و بیزن زنگنه وزیر نفت

افتتاح 6فاز پارس جنوبی توسط رییس جمهور فروردین 96 مجتبی محمدقلی (32)افتتاح 6فاز پارس جنوبی توسط رییس جمهور فروردین 96 مجتبی محمدقلی (32)افتتاح 6فاز پارس جنوبی توسط رییس جمهور فروردین 96 مجتبی محمدقلی (31)افتتاح 6فاز پارس جنوبی توسط رییس جمهور فروردین 96 مجتبی محمدقلی (30)افتتاح 6فاز پارس جنوبی توسط رییس جمهور فروردین 96 مجتبی محمدقلی (1)افتتاح 6فاز پارس جنوبی توسط رییس جمهور فروردین 96 مجتبی محمدقلی (24)افتتاح 6فاز پارس جنوبی توسط رییس جمهور فروردین 96 مجتبی محمدقلی (23)افتتاح 6فاز پارس جنوبی توسط رییس جمهور فروردین 96 مجتبی محمدقلی (9)افتتاح 6فاز پارس جنوبی توسط رییس جمهور فروردین 96 مجتبی محمدقلی (11)افتتاح 6فاز پارس جنوبی توسط رییس جمهور فروردین 96 مجتبی محمدقلی (13)افتتاح 6فاز پارس جنوبی توسط رییس جمهور فروردین 96 مجتبی محمدقلی (15)افتتاح 6فاز پارس جنوبی توسط رییس جمهور فروردین 96 مجتبی محمدقلی (21) - Copyافتتاح 6فاز پارس جنوبی توسط رییس جمهور فروردین 96 مجتبی محمدقلی (6)افتتاح 6فاز پارس جنوبی توسط رییس جمهور فروردین 96 مجتبی محمدقلی (5)افتتاح 6فاز پارس جنوبی توسط رییس جمهور فروردین 96 مجتبی محمدقلی (3)