بانک عکس صنعت نفت ایران

نشست بیژن زنگنه وزیر نفت با بیژن عالی پور مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

نشست وزیر با مدیران ارشد مناطق نفت خیز شهریور 96 مجتبی محمدقلی (36)نشست وزیر با مدیران ارشد مناطق نفت خیز شهریور 96 مجتبی محمدقلی (26)نشست وزیر با مدیران ارشد مناطق نفت خیز شهریور 96 مجتبی محمدقلی (25)نشست وزیر با مدیران ارشد مناطق نفت خیز شهریور 96 مجتبی محمدقلی (10)نشست وزیر با مدیران ارشد مناطق نفت خیز شهریور 96 مجتبی محمدقلی (20)نشست وزیر با مدیران ارشد مناطق نفت خیز شهریور 96 مجتبی محمدقلی (18)نشست وزیر با مدیران ارشد مناطق نفت خیز شهریور 96 مجتبی محمدقلی (14)نشست وزیر با مدیران ارشد مناطق نفت خیز شهریور 96 مجتبی محمدقلی (4)نشست وزیر با مدیران ارشد مناطق نفت خیز شهریور 96 مجتبی محمدقلی (6)نشست وزیر با مدیران ارشد مناطق نفت خیز شهریور 96 مجتبی محمدقلی (8)نشست وزیر با مدیران ارشد مناطق نفت خیز شهریور 96 مجتبی محمدقلی (40)