بانک عکس صنعت نفت ایران

افتتاح خط لوله گاز دامغان کیاسر توسط بیژن زنگنه وزیر نفت

افتتاح خط لوله دامغان کیاسر مجتبی محمدقلی مرداد 96 (2)افتتاح خط لوله دامغان کیاسر مجتبی محمدقلی مرداد 96 (4)افتتاح خط لوله دامغان کیاسر مجتبی محمدقلی مرداد 96 (6)افتتاح خط لوله دامغان کیاسر مجتبی محمدقلی مرداد 96 (9)افتتاح خط لوله دامغان کیاسر مجتبی محمدقلی مرداد 96 (11)افتتاح خط لوله دامغان کیاسر مجتبی محمدقلی مرداد 96 (15)افتتاح خط لوله دامغان کیاسر مجتبی محمدقلی مرداد 96 (16)افتتاح خط لوله دامغان کیاسر مجتبی محمدقلی مرداد 96 (17)افتتاح خط لوله دامغان کیاسر مجتبی محمدقلی مرداد 96 (18)افتتاح خط لوله دامغان کیاسر مجتبی محمدقلی مرداد 96 (19)افتتاح خط لوله دامغان کیاسر مجتبی محمدقلی مرداد 96 (23)افتتاح خط لوله دامغان کیاسر مجتبی محمدقلی مرداد 96 (24)افتتاح خط لوله دامغان کیاسر مجتبی محمدقلی مرداد 96 (25)افتتاح خط لوله دامغان کیاسر مجتبی محمدقلی مرداد 96 (28)افتتاح خط لوله دامغان کیاسر مجتبی محمدقلی مرداد 96 (35)افتتاح خط لوله دامغان کیاسر مجتبی محمدقلی مرداد 96 (36)افتتاح خط لوله دامغان کیاسر مجتبی محمدقلی مرداد 96 (38)افتتاح خط لوله دامغان کیاسر مجتبی محمدقلی مرداد 96 (39)افتتاح خط لوله دامغان کیاسر مجتبی محمدقلی مرداد 96 (41)افتتاح خط لوله دامغان کیاسر مجتبی محمدقلی مرداد 96 (42)افتتاح خط لوله دامغان کیاسر مجتبی محمدقلی مرداد 96 (43)افتتاح خط لوله دامغان کیاسر مجتبی محمدقلی مرداد 96 (46)