بانک عکس صنعت نفت ایران

افتتاح طرح های پتروشیمی فاز 2 کاویان، تخت جمشید پارس، ام ای جی مروارید و انتخاب توسط دکتر حسن روحانی رئیس جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت

افتتاح طرح های پتروشیمی فاز 2 کاویان، تخت جمشید پارس،ام ای جی مروارید و انتخاب (1)افتتاح طرح های پتروشیمی فاز 2 کاویان، تخت جمشید پارس،ام ای جی مروارید و انتخاب (2)افتتاح طرح های پتروشیمی فاز 2 کاویان، تخت جمشید پارس،ام ای جی مروارید و انتخاب (3)افتتاح طرح های پتروشیمی فاز 2 کاویان، تخت جمشید پارس،ام ای جی مروارید و انتخاب (4)افتتاح طرح های پتروشیمی فاز 2 کاویان، تخت جمشید پارس،ام ای جی مروارید و انتخاب (5)افتتاح طرح های پتروشیمی فاز 2 کاویان، تخت جمشید پارس،ام ای جی مروارید و انتخاب (6)افتتاح طرح های پتروشیمی فاز 2 کاویان، تخت جمشید پارس،ام ای جی مروارید و انتخاب (7)افتتاح طرح های پتروشیمی فاز 2 کاویان، تخت جمشید پارس،ام ای جی مروارید و انتخاب (8)افتتاح طرح های پتروشیمی فاز 2 کاویان، تخت جمشید پارس،ام ای جی مروارید و انتخاب (9)افتتاح طرح های پتروشیمی فاز 2 کاویان، تخت جمشید پارس،ام ای جی مروارید و انتخاب (10)افتتاح طرح های پتروشیمی فاز 2 کاویان، تخت جمشید پارس،ام ای جی مروارید و انتخاب (11)افتتاح طرح های پتروشیمی فاز 2 کاویان، تخت جمشید پارس،ام ای جی مروارید و انتخاب (12)افتتاح طرح های پتروشیمی فاز 2 کاویان، تخت جمشید پارس،ام ای جی مروارید و انتخاب (13)افتتاح طرح های پتروشیمی فاز 2 کاویان، تخت جمشید پارس،ام ای جی مروارید و انتخاب (14)افتتاح طرح های پتروشیمی فاز 2 کاویان، تخت جمشید پارس،ام ای جی مروارید و انتخاب (15)افتتاح طرح های پتروشیمی فاز 2 کاویان، تخت جمشید پارس،ام ای جی مروارید و انتخاب (16)افتتاح طرح های پتروشیمی فاز 2 کاویان، تخت جمشید پارس،ام ای جی مروارید و انتخاب (17)افتتاح طرح های پتروشیمی فاز 2 کاویان، تخت جمشید پارس،ام ای جی مروارید و انتخاب (18)افتتاح طرح های پتروشیمی فاز 2 کاویان، تخت جمشید پارس،ام ای جی مروارید و انتخاب (19)افتتاح طرح های پتروشیمی فاز 2 کاویان، تخت جمشید پارس،ام ای جی مروارید و انتخاب (20)افتتاح طرح های پتروشیمی فاز 2 کاویان، تخت جمشید پارس،ام ای جی مروارید و انتخاب (21)افتتاح طرح های پتروشیمی فاز 2 کاویان، تخت جمشید پارس،ام ای جی مروارید و انتخاب (22)