بانک عکس صنعت نفت ایران

نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت

نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (1)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (2)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (3)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (4)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (5)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (6)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (7)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (8)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (9)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (10)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (11)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (12)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (13)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (14)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (15)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (16)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (17)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (18)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (19)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (20)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (21)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (22)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (23)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (24)نماز جماعت در نمازخانه ساختمان وزارت نفت 1384.8.11 سید مصطفی حسینی (25)