بانک عکس صنعت نفت ایران

پالایشگاه گاز فجر جم

پالایشگاه-گاز-فجر-جم-مجتبی-محمدقلی-آذر-95-(35)پالایشگاه-گاز-فجر-جم-مجتبی-محمدقلی-آذر-95-(5)پالایشگاه-گاز-فجر-جم-مجتبی-محمدقلی-آذر-95-(6)پالایشگاه-گاز-فجر-جم-مجتبی-محمدقلی-آذر-95-(8)پالایشگاه-گاز-فجر-جم-مجتبی-محمدقلی-آذر-95-(11)پالایشگاه-گاز-فجر-جم-مجتبی-محمدقلی-آذر-95-(12)پالایشگاه-گاز-فجر-جم-مجتبی-محمدقلی-آذر-95-(14)پالایشگاه-گاز-فجر-جم-مجتبی-محمدقلی-آذر-95-(21)پالایشگاه-گاز-فجر-جم-مجتبی-محمدقلی-آذر-95-(22)پالایشگاه-گاز-فجر-جم-مجتبی-محمدقلی-آذر-95-(23)پالایشگاه-گاز-فجر-جم-مجتبی-محمدقلی-آذر-95-(25)پالایشگاه-گاز-فجر-جم-مجتبی-محمدقلی-آذر-95-(27)