بانک عکس صنعت نفت ایران

پالایشگاه گاز پارسیان

پالایشگاه-گاز-پارسیان-مجتبی-محمدقلی-آذر-95-(3)پالایشگاه-گاز-پارسیان-مجتبی-محمدقلی-آذر-95-(7)پالایشگاه-گاز-پارسیان-مجتبی-محمدقلی-آذر-95-(9)پالایشگاه-گاز-پارسیان-مجتبی-محمدقلی-آذر-95-(14)پالایشگاه-گاز-پارسیان-مجتبی-محمدقلی-آذر-95-(15)پالایشگاه-گاز-پارسیان-مجتبی-محمدقلی-آذر-95-(16)پالایشگاه-گاز-پارسیان-مجتبی-محمدقلی-آذر-95-(17)پالایشگاه-گاز-پارسیان-مجتبی-محمدقلی-آذر-95-(20)پالایشگاه-گاز-پارسیان-مجتبی-محمدقلی-آذر-95-(23)پالایشگاه-گاز-پارسیان-مجتبی-محمدقلی-آذر-95-(25)پالایشگاه-گاز-پارسیان-مجتبی-محمدقلی-آذر-95-(26)