بانک عکس صنعت نفت ایران

پالایشگاه نفت آبادان طی یک قرن از فراز اروندروذ

010281-174-نمای هوایی از پالایشگاه آبادان010281-174-نمای هوایی از پالایشگاه آبادان000008-6- نمای هوایی از اروندرود و پالایشگاه نفت آبادان( )-( )000044-6-نمای هوایی از پالایشگاه نفت آبادان-( )-( )000062-6-نمای هوایی از شهر و پالایشگاه نفت آبادان-( )-( )000064-6- نمای هوایی از اروندرود و پالایشگاه نفت آبادان-( )-( )000066-6-نمای هوایی از پالایشگاه نفت آبادان و اروند رود-( )-( )000081-6-نمای هوایی از پالایشگاه نفت آبادان و اسکله بارگیری اروندرود-( )-( )000091-6-نمای هوایی از پالایشگاه نفت آبادان-( )-( )000092-6-نمای هوایی از پالایشگاه نفت آبادان-( )-( )017041-6-نمای هوایی از پالایشگاه نفت آبادان و خانه های سازمانی مربوط به کارکنان آن-1357-( )020082-6-نمای هوایی از پالایشگاه نفت آبادان و اروندرود-( )-( )024686-2- نمای هوایی از پالایشگاه آبادان - دهه 50-( )-e024693-2-- نمای هوایی از پالایشگاه نفت آبادان - دهه 50-( )-e024706-2- نمای هوایی از پالایشگاه نفت آبادان -دهه 50 -( )-e024706-5-نمای هوایی از پالایشگاه نفت آبادان-1352-( )024709-2- نمای هوایی از پالایشگاه نفت آبادان - دهه 50-( )-e024709-5-نمای هوایی از پالایشگاه نفت آبادان-1353.1.10-( )028009-5-نمای هوایی از پالایشگاه نفت آبادان و اروندرود- 1354.9.10-( )028010-5-نمای هوایی از پالایشگاه نفت آبادان و اروندرود- 1354.9.10-( )028011-5-نمای هوایی از پالایشگاه نفت آبادان و اروندرود- 1354.9.10-( )028012-5-نمای هوایی از پالایشگاه نفت آبادان و اروندرود- 1354.9.10-( )028013-5-نمای هوایی از پالایشگاه نفت آبادان و اروندرود- 1354.9.10-( )028015-N02-5-نمای هوایی از پالایشگاه نفت آبادان و اروندرود- 1354.9.22-( )028016-5-نمای هوایی از پالایشگاه نفت آبادان و اروندرود- 1354.9.22-( )028017-5-نمای هوایی از پالایشگاه نفت آبادان و اروندرود- 1354.9.22-( )028089-2- نمای هوایی از اروند رود و پالایشگاه نفت آبادان-1357-( )-e028092-2- نمای هوایی از اروند رود و پالایشگاه نفت آبادان-1357-( )-e028098-2- نمای هوایی از اروند رود و پالایشگاه نفت آبادان-1357-( )-e028101-2- نمای هوایی از اروند رود و پالایشگاه نفت آبادان-1357-( )-e028102-2- نمای هوایی از اروند رود و پالایشگاه نفت آبادان-1357-( )-eنمای هوایی پالایشگاه نفت آبادان از فراز اروندرود - آذر ماه 1395 سید مصطفی حسینی (1)نمای هوایی پالایشگاه نفت آبادان از فراز اروندرود - آذر ماه 1395 سید مصطفی حسینی (2)نمای هوایی پالایشگاه نفت آبادان از فراز اروندرود - آذر ماه 1395 سید مصطفی حسینی (3)نمای هوایی پالایشگاه نفت آبادان از فراز اروندرود - آذر ماه 1395 سید مصطفی حسینی (4)نمای هوایی پالایشگاه نفت آبادان از فراز اروندرود - آذر ماه 1395 سید مصطفی حسینی (5)نمای هوایی پالایشگاه نفت آبادان از فراز اروندرود - آذر ماه 1395 سید مصطفی حسینی (6)نمای هوایی پالایشگاه نفت آبادان از فراز اروندرود - آذر ماه 1395 سید مصطفی حسینی (7)نمای هوایی پالایشگاه نفت آبادان از فراز اروندرود - آذر ماه 1395 سید مصطفی حسینی (8)نمای هوایی پالایشگاه نفت آبادان از فراز اروندرود - آذر ماه 1395 سید مصطفی حسینی (9)نمای هوایی پالایشگاه نفت آبادان از فراز اروندرود - آذر ماه 1395 سید مصطفی حسینی (10)نمای هوایی پالایشگاه نفت آبادان از فراز اروندرود - آذر ماه 1395 سید مصطفی حسینی (11)