بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار بیژن زنگنه، وزیر نفت با اعضای مجمع نمایندگان خوزستان

دیدار زنگنه با نمایندگان مجلس مجتبی محمدقلی 10 8 95 (37) (Custom)دیدار زنگنه با نمایندگان مجلس مجتبی محمدقلی 10 8 95 (1) (Custom)دیدار زنگنه با نمایندگان مجلس مجتبی محمدقلی 10 8 95 (7) (Custom)دیدار زنگنه با نمایندگان مجلس مجتبی محمدقلی 10 8 95 (12) (Custom)دیدار زنگنه با نمایندگان مجلس مجتبی محمدقلی 10 8 95 (19) (Custom)دیدار زنگنه با نمایندگان مجلس مجتبی محمدقلی 10 8 95 (21) (Custom)دیدار زنگنه با نمایندگان مجلس مجتبی محمدقلی 10 8 95 (23) (Custom)دیدار زنگنه با نمایندگان مجلس مجتبی محمدقلی 10 8 95 (28) (Custom)دیدار زنگنه با نمایندگان مجلس مجتبی محمدقلی 10 8 95 (30) (Custom)دیدار زنگنه با نمایندگان مجلس مجتبی محمدقلی 10 8 95 (32) (Custom)دیدار زنگنه با نمایندگان مجلس مجتبی محمدقلی 10 8 95 (35) (Custom)دیدار زنگنه با نمایندگان مجلس مجتبی محمدقلی 10 8 95 (36) (Custom)