بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با واگیت آل اکپروف، مدیرعامل شرکت لوک اویل

SHH_3987SHH_3991SHH_3996SHH_4005SHH_4015SHH_4019SHH_4033SHH_4050SHH_4054SHH_4073SHH_4084SHH_4091SHH_4103SHH_4110SHH_4112