بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران با زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و انرژی آلمان

دیدار وزیر نفت با وزیر انرژی و اقتصاد آلمان مجتبی محمدقلی 12 7 95 (1)دیدار وزیر نفت با وزیر انرژی و اقتصاد آلمان مجتبی محمدقلی 12 7 95 (2)دیدار وزیر نفت با وزیر انرژی و اقتصاد آلمان مجتبی محمدقلی 12 7 95 (3)دیدار وزیر نفت با وزیر انرژی و اقتصاد آلمان مجتبی محمدقلی 12 7 95 (4)دیدار وزیر نفت با وزیر انرژی و اقتصاد آلمان مجتبی محمدقلی 12 7 95 (5)دیدار وزیر نفت با وزیر انرژی و اقتصاد آلمان مجتبی محمدقلی 12 7 95 (6)دیدار وزیر نفت با وزیر انرژی و اقتصاد آلمان مجتبی محمدقلی 12 7 95 (7)دیدار وزیر نفت با وزیر انرژی و اقتصاد آلمان مجتبی محمدقلی 12 7 95 (8)دیدار وزیر نفت با وزیر انرژی و اقتصاد آلمان مجتبی محمدقلی 12 7 95 (9)دیدار وزیر نفت با وزیر انرژی و اقتصاد آلمان مجتبی محمدقلی 12 7 95 (10)