بانک عکس صنعت نفت ایران

ادای احترام محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک به مقام امام خمینی (ره) و زیارت حضرت معصومه (س)

ادای احترام دبیرکل اوپک به مقام امام خمینی مجتبی محمدقلی 17 6 95 (14)ادای احترام دبیرکل اوپک به مقام امام خمینی مجتبی محمدقلی 17 6 95 (13)ادای احترام دبیرکل اوپک به مقام امام خمینی مجتبی محمدقلی 17 6 95 (15)ادای احترام دبیرکل اوپک به مقام امام خمینی مجتبی محمدقلی 17 6 95 (16)ادای احترام دبیرکل اوپک به مقام امام خمینی مجتبی محمدقلی 17 6 95 (1)ادای احترام دبیرکل اوپک به مقام امام خمینی مجتبی محمدقلی 17 6 95 (17)ادای احترام دبیرکل اوپک به مقام امام خمینی مجتبی محمدقلی 17 6 95 (2)ادای احترام دبیرکل اوپک به مقام امام خمینی مجتبی محمدقلی 17 6 95 (5)ادای احترام دبیرکل اوپک به مقام امام خمینی مجتبی محمدقلی 17 6 95 (6)ادای احترام دبیرکل اوپک به مقام امام خمینی مجتبی محمدقلی 17 6 95 (7)ادای احترام دبیرکل اوپک به مقام امام خمینی مجتبی محمدقلی 17 6 95 (8)ادای احترام دبیرکل اوپک به مقام امام خمینی مجتبی محمدقلی 17 6 95 (12)ادای احترام دبیرکل اوپک به مقام امام خمینی مجتبی محمدقلی 17 6 95 (11)ادای احترام دبیرکل اوپک به مقام امام خمینی مجتبی محمدقلی 17 6 95 (10)ادای احترام دبیرکل اوپک به مقام امام خمینی مجتبی محمدقلی 17 6 95 (9)ادای احترام دبیرکل اوپک به مقام امام خمینی مجتبی محمدقلی 17 6 95 (4)