بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران با محمد بارکیندو، دبیر کل اوپک

دیدار وزیر نفت با دبیر کل اوپک مجتبی محمدقلی 16 6 95 (1)دیدار وزیر نفت با دبیر کل اوپک مجتبی محمدقلی 16 6 95 (9)دیدار وزیر نفت با دبیر کل اوپک مجتبی محمدقلی 16 6 95 (10)دیدار وزیر نفت با دبیر کل اوپک مجتبی محمدقلی 16 6 95 (11)دیدار وزیر نفت با دبیر کل اوپک مجتبی محمدقلی 16 6 95 (12)دیدار وزیر نفت با دبیر کل اوپک مجتبی محمدقلی 16 6 95 (2)دیدار وزیر نفت با دبیر کل اوپک مجتبی محمدقلی 16 6 95 (13)دیدار وزیر نفت با دبیر کل اوپک مجتبی محمدقلی 16 6 95 (3)دیدار وزیر نفت با دبیر کل اوپک مجتبی محمدقلی 16 6 95 (4)دیدار وزیر نفت با دبیر کل اوپک مجتبی محمدقلی 16 6 95 (5)دیدار وزیر نفت با دبیر کل اوپک مجتبی محمدقلی 16 6 95 (6)دیدار وزیر نفت با دبیر کل اوپک مجتبی محمدقلی 16 6 95 (7)دیدار وزیر نفت با دبیر کل اوپک مجتبی محمدقلی 16 6 95 (8)