بانک عکس صنعت نفت ایران

چاه شماره یک مسجد سلیمان در گذر زمان

003808-82-dakal e haffari e chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )-e003809-82-dakal e haffari e chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )-e003817-82-tasisat e nafti e masjedsoleiman-( )-( )-e003871-82-chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )-e003901-82-chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )-e003903-82-chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )-e004045-82-chah e shomare 1 masjedsoleiman-1348.4-( )-e004397-82-chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )-e004398-82-chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )-e004400-82-chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )-e023520-N01-87-chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )023520-N02-87-chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )023522-87-chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )023523-87-chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )023524-87-chah e shomare 1 masjedsoleiman-1365-ghods023525-87-chah e shomare 1 masjedsoleiman-1365-ghods023527-87-chah e shomare 1 masjedsoleiman-1365-ghods023528-87-chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )030549-87-chah e shomare 1 masjedsoleiman-1370.7-damitam030550-87-chah e shomare 1 masjedsoleiman-1370.7-damitam030551-87-chah e shomare 1 masjedsoleiman-1370.7-damitam030555-87-chah e shomare 1 masjedsoleiman-1370.7-damitam044725-( )-dig e bokhar e chah e shomare 1 masjed soleyman-1346.9-daniali047410-( )-dig e bokhar e chah e masjedsoleiman-aks asnad copy tarikh e naft048136-88-چاه شماره یک مسجد سلیمان-1365.5.18-علی اکبر قدس048138-88-chah e shomare 1 masjedsoleiman-1365.5.18-ghods048140-88-chah e shomare 1 masjedsoleiman-1365.5.18-ghods048142-88-chah e shomare 1 masjedsoleiman-1365.5.18-ghods048144-88-chah e shomare 1 masjedsoleiman-1365.5.18-ghods065475-slide-dakal e haffari va dig e bokhar e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )-cs073016-( )-dig e bokhar e avvalin chah e naft e masjedsoleiman-1346-daniali073024-( )-pelak e marboot be hafr e avvalin chah e naft e masjedsoleiman-1346-daniali073032-( )-chah e shomare 1 masjedsoleiman-1346-daniali073071-( )-chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )075072-( )-chah shomare 1 masjed soleyman-( )-( )-cs076333-slide-chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )-cs076334-slide-chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )-cs076335-slide-chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )-cs076336-slide-chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )-cs076358-slide-chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )-cs076530-slide-mashin e bokhar e haffari e chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )-cs080261-88-chah e shomare 1 masjedsoleiman-1381.10-mohseni080261-88-چاه شماره یک مسجد سلیمان-1381.10-عبدالرضا محسنی080262-88-chah e shomare 1 masjedsoleiman-1381.10-mohseni080263-88-chah e shomare 1 masjedsoleiman-1381.10-mohseni080264-88-چاه شماره یک مسجد سلیمان-1381.10-عبدالرضا محسنی080266-88-chah e shomare 1 masjedsoleiman-1381.10-mohseni080267-88-chah e shomare 1 masjedsoleiman-posht e sahne ye filmbardari e sanati-1381.10-mohseni082096-82-chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )082098-82-chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )082099-82-chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )082101-82-chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )082102-82-chah e shomare 1 masjedsoleiman-( )-( )110589-slide 12-42-b-bahrebardari shomare 4 haftgel palayeshgah e masjedsoleiman chah shomare 1-( )-( )-cs110612-slide 12-43-b-bahrebardari shomare 4 haftgel palayeshgah e masjedsoleiman chah shomare 1-( )-( )-cs110619-slide 12-33-b-bahrebardari shomare 4 haftgel palayeshgah e masjedsoleiman chah shomare 1-( )-( )-cs110625-slide 12-27-b-bahrebardari shomare 4 haftgel palayeshgah e masjedsoleiman chah shomare 1-( )-( )-cs110645-slide 12-4-b-bahrebardari shomare 4 haftgel palayeshgah e masjedsoleiman chah shomare 1-( )-( )-cs110646-slide 12-3-b-bahrebardari shomare 4 haftgel palayeshgah e masjedsoleiman chah shomare 1-( )-( )-cs