بانک عکس صنعت نفت ایران

نشست خبری بیژن زنگنه، وزیر نفت در هفته دولت در پارس جنوبی

نشست خبری بیژن زنگنه در هفته دولت پارس جنوبی ، نازیلا حقیقتی 5 شهریورماه 95 (9)نشست خبری بیژن زنگنه در هفته دولت پارس جنوبی ، نازیلا حقیقتی 5 شهریورماه 95 (19)نشست خبری بیژن زنگنه در هفته دولت پارس جنوبی ، نازیلا حقیقتی 5 شهریورماه 95 (15)نشست خبری بیژن زنگنه در هفته دولت پارس جنوبی ، نازیلا حقیقتی 5 شهریورماه 95 (13)نشست خبری بیژن زنگنه در هفته دولت پارس جنوبی ، نازیلا حقیقتی 5 شهریورماه 95 (30)نشست خبری بیژن زنگنه در هفته دولت پارس جنوبی ، نازیلا حقیقتی 5 شهریورماه 95 (41)نشست خبری بیژن زنگنه در هفته دولت پارس جنوبی ، نازیلا حقیقتی 5 شهریورماه 95 (46)نشست خبری بیژن زنگنه در هفته دولت پارس جنوبی ، نازیلا حقیقتی 5 شهریورماه 95 (52)نشست خبری بیژن زنگنه در هفته دولت پارس جنوبی ، نازیلا حقیقتی 5 شهریورماه 95 (123)نشست خبری بیژن زنگنه در هفته دولت پارس جنوبی ، نازیلا حقیقتی 5 شهریورماه 95 (108)نشست خبری بیژن زنگنه در هفته دولت پارس جنوبی ، نازیلا حقیقتی 5 شهریورماه 95 (79)نشست خبری بیژن زنگنه در هفته دولت پارس جنوبی ، نازیلا حقیقتی 5 شهریورماه 95 (75)نشست خبری بیژن زنگنه در هفته دولت پارس جنوبی ، نازیلا حقیقتی 5 شهریورماه 95 (140)نشست خبری بیژن زنگنه در هفته دولت پارس جنوبی ، نازیلا حقیقتی 5 شهریورماه 95 (151)نشست خبری بیژن زنگنه در هفته دولت پارس جنوبی ، نازیلا حقیقتی 5 شهریورماه 95 (171)