بانک عکس صنعت نفت ایران

نشست دولتمردان دفاع مقدس با حضور دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری

دولنمردان دفاع مقدس - حسن حسینی (1)دولنمردان دفاع مقدس - حسن حسینی (2)دولنمردان دفاع مقدس - حسن حسینی (3)دولنمردان دفاع مقدس - حسن حسینی (5)دولنمردان دفاع مقدس - حسن حسینی (6)دولنمردان دفاع مقدس - حسن حسینی (8)دولنمردان دفاع مقدس - حسن حسینی (9)دولنمردان دفاع مقدس - حسن حسینی (10)دولنمردان دفاع مقدس - حسن حسینی (11)دولنمردان دفاع مقدس - حسن حسینی (12)دولنمردان دفاع مقدس - حسن حسینی (13)دولنمردان دفاع مقدس - حسن حسینی (14)دولنمردان دفاع مقدس - حسن حسینی (15)دولنمردان دفاع مقدس - حسن حسینی (16)دولنمردان دفاع مقدس - حسن حسینی (17)دولنمردان دفاع مقدس - حسن حسینی (19)دولنمردان دفاع مقدس - حسن حسینی (20)دولنمردان دفاع مقدس - حسن حسینی (21)دولنمردان دفاع مقدس - حسن حسینی (22)دولنمردان دفاع مقدس - حسن حسینی (23)دولنمردان دفاع مقدس - حسن حسینی (24)دولنمردان دفاع مقدس - حسن حسینی (25)دولنمردان دفاع مقدس - حسن حسینی (27)