بانک عکس صنعت نفت ایران

نشست خبری حبیب الله سمیع، مدیرعامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

SHH_1596SHH_1614SHH_1631SHH_1639SHH_1645SHH_1660SHH_1705SHH_1727SHH_1733SHH_1757SHH_1766SHH_1785SHH_1858