بانک عکس صنعت نفت ایران

عبدالحسین ثمری معاون عملیات شرکت ملی گاز ایران

عبدالحسین ثمری ، معاون عملیات شرکت ملی گاز نازیلا حقیقتی 13 اردیبهشت (12)عبدالحسین ثمری ، معاون عملیات شرکت ملی گاز نازیلا حقیقتی 13 اردیبهشت (11)عبدالحسین ثمری ، معاون عملیات شرکت ملی گاز نازیلا حقیقتی 13 اردیبهشت (9)عبدالحسین ثمری ، معاون عملیات شرکت ملی گاز نازیلا حقیقتی 13 اردیبهشت (5)عبدالحسین ثمری ، معاون عملیات شرکت ملی گاز نازیلا حقیقتی 13 اردیبهشت (6)عبدالحسین ثمری ، معاون عملیات شرکت ملی گاز نازیلا حقیقتی 13 اردیبهشت (8)عبدالحسین ثمری ، معاون عملیات شرکت ملی گاز نازیلا حقیقتی 13 اردیبهشت (3)عبدالحسین ثمری ، معاون عملیات شرکت ملی گاز نازیلا حقیقتی 13 اردیبهشت (1)عبدالحسین ثمری ، معاون عملیات شرکت ملی گاز نازیلا حقیقتی 13 اردیبهشت (4)